Deklaracja dostępności serwisu Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Marciniak, adres poczty elektronicznej m.marciniak@galeriaslendzinskich.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 670 17 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku

Adres organu odwoławczego:

ul. Waryńskiego 24a, 15-461 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: galeria@galeriaslendzinskich.pl

Telefon organu odwoławczego: +48 85 651 76 70

Dostępność architektoniczna

Obiekt przy ul. Rynek Kościuszki 4

Do budynku prowadzi wejście z trzema niskimi schodkami. Recepcja znajduje się za przedsionkiem, po lewej stronie od wejścia. Ekspozycja mieści się na parterze i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Sala warsztatowa usytuowana jest na prawo od wejścia i  wymaga pokonania trzech schodów. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na lewo, za recepcją i wymaga pokonania trzech schodów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Obiekt przy ul. Legionowa 2

Do budynku prowadzi wejście z dwoma niskimi schodkami, na potrzeby osób poruszających się na wózkach jest rozkładana rampa. Recepcja znajduje się za przedsionkiem, po lewej stronie od wejścia. Ekspozycja i sala warsztatowa mieszczą się na parterze i są dostępna dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Obiekt przy ul. Wiktorii 5

Do budynku prowadzi wejście z dwoma niskimi schodkami, na potrzeby osób poruszających się na wózkach jest rozkładana rampa. Recepcja znajduje się za przedsionkiem, po prawej stronie od wejścia. Ekspozycja mieści się na parterze i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Obiekt przy ul. Waryńskiego 24A

Do budynku prowadzi wejście z dwoma niskimi schodkami. Recepcja znajduje się za przedsionkiem, po lewej stronie od wejścia. Ekspozycja mieści się na parterze, jej część wymaga zejścia z dwóch niskich stopni. Dla osób poruszających się na wózkach dostępna jest część ekspozycyjna na parterze. Sale warsztatowe wymagają pokonania schodów. W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Inne informacje i oświadczenia

Pliki do pobrania

raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf

Plan działania na rzecz podnoszenia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2025.pdf

 

 

 

 

Powrót na początek strony